Posts in Games $ Entertainment

Clan War II Đây Rồi

Thời cơ đến rồi. Tụ họp Gia tộc, cùng đẩy con thuyền của gia tộc mình và tham gia vào hành trình hùng tráng …

Với bản cập nhật mới này, chúng tôi thay thế toàn bộ chức năng của Clan Wars cũ (được tạo ra từ năm 2018).