Thời cơ đến rồi. Tụ họp Gia tộc, cùng đẩy con thuyền của gia tộc mình và tham gia vào hành trình hùng tráng …

Với bản cập nhật mới này, chúng tôi thay thế toàn bộ chức năng của Clan Wars cũ (được tạo ra từ năm 2018).

(Visited 11 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *