Posts in Clash Royale

Clan War II Đây Rồi

Thời cơ đến rồi. Tụ họp Gia tộc, cùng đẩy con thuyền của gia tộc mình và tham gia vào hành trình hùng tráng …

Với bản cập nhật mới này, chúng tôi thay thế toàn bộ chức năng của Clan Wars cũ (được tạo ra từ năm 2018).